برق رسانی به سایت تفکیک زباله در شرکت معدنی سنگ آهن گل گهر سبرجان.
برق رسانی به سایت تفکیک زباله در شرکت معدنی سنگ آهن گل گهر سبرجان.
1394/03/09 23:06

تیم اجرایی شرکت در حال اجرای پروزه برق رسانی به سایت زباله در شرکت معدنی سنگ اهن گل گهر میباشد,که مهندس سعید ایران نژاد در این باره گفت :

این پروزه که برق رسانی به سایت زباله شرکت معدنی سنگ اهن گل گهر میباشد با موفقیت رو به اتمام است,با آرزوی موفقیت برای تیم اجرایی شرکت.

 

نگارش:میثم رشیدی


اولویت: خیلی مهم [گل گهر,برق رسانی]