آغاز پروژه برق رسانی ب واحد خورد آیش در سایت معدنی سنگ آهن گل گهر از تاریخ 94/03/10.
آغاز پروژه برق رسانی ب واحد خورد آیش در سایت معدنی سنگ آهن گل گهر از تاریخ 94/03/10.
1394/02/30 09:44

آغاز پروژه برق رسانی در وآحد خورد آیش واقع در سایت معدنی سنگ آهن گل گهر.

مهندس سعید ایران نژاد در این باره گغت برق رسانی با خط 33 کیلو ولت به مدت 6 ماه باید تکمیل گردد واین پروژه از تاریخ 94/03/10 آغاز می شود.

با آرزوی موفقیت برای تیم اجرایی شرکت.

نگارش:میثم رشیدی

 


اولویت: خیلی مهم [برق رسانی,سنگ آهن,]