انعقاد قرار داد انجام خدمات مشاوره و تهیه اسناد مناقصه و طراحی تابلو های 20 کیلو ولت پست فوق توزیع 230/20 کیلو ولت شرکت معدنی سنگ اهن گل گهر
انعقاد قرار داد انجام خدمات مشاوره و تهیه اسناد مناقصه و طراحی تابلو های 20 کیلو ولت پست فوق توزیع 230/20 کیلو ولت شرکت معدنی سنگ اهن گل گهر.
1394/03/09 23:11

انعقاد قرار داد انجام خدمات مشاوره و تهیه اسناد مناقصه و طراحی تابلو های 20 کیلو ولت پست فوق توزیع 230/20 کیلو ولت شرکت معدنی سنگ آهن گل گهر.


اولویت: خیلی مهم [قرار داد طراحی,گل گهر]