عقد قرار داد خدمات و ارایه نرم افزار و تجهیزات و پشتیبانی پروژه GIS شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی شهرستانهای فردوس,بشرویه و طبس به تعداد 68108.
عقد قرار داد خدمات و ارایه نرم افزار و تجهیزات و پشتیبانی پروژه GIS شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی شهرستانهای فردوس,بشرویه و طبس به تعداد 68108.
1394/03/28 11:59

مهندس سعید حسنی نوه با عقد این قرار داد در تاریخ 94/02/01 از شروع و اجرای این پروژه در همان تاریخ خبر.به گفته مهندس رضا کیخا مدیر این پروژه افزود که پروژه با موفقیت در حال انجام است و به زودی به اتمام میرسد.


اولویت: خیلی مهم
گالری تصاویر خبر
[برداشت اطلاعات,GIS]