اتمام پروژه تا مین برق سایت شرکت سابیر در شرکت معدنی سنگ آهن گل گهر
اتمام پروژه تا مین برق سایت شرکت سابیر در شرکت معدنی سنگ آهن گل گهر
1394/02/15 12:54

تیم اجرایی شرکت مهندسی کارا رعد نیرو با برق دار کردن سایت شرکت سابیر در گل گهر سیرجان این پروژه را به اتمام رساند.


اولویت: خیلی مهم
گالری تصاویر خبر
[سایت شرکت سابیر,پروژه]