خوش آمدید   ورود به سیستم  


آغاز پروژه برق رسانی ب واحد خورد آیش در سایت معدنی سنگ آهن گل گهر از تاریخ 94/03/10. 1394/02/30

آغاز پروژه برق رسانی ب واحد خورد آیش در سایت معدنی سنگ آهن گل گهر از تاریخ 94/03/10.

اولویت: خیلی مهم

  1