خوش آمدید   ورود به سیستم  


عقد قرار داد خدمات و ارایه نرم افزار و تجهیزات و پشتیبانی پروژه GIS شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی شهرستانهای فردوس,بشرویه و طبس به تعداد 68108. 1394/03/28

عقد قرار داد خدمات و ارایه نرم افزار و تجهیزات و پشتیبانی پروژه GIS شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی شهرستانهای فردوس,بشرویه و طبس به تعداد 68108.

اولویت: خیلی مهم

انجام خدمات و ارایه نرم افزار و تجهیزات و پشتیبانی پروزه GIS شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی (شهرستانهای قاین,زیر کوه,سرایان) به تعداد 79034 مشترک. 1394/03/28

انجام خدمات و ارایه نرم افزار و تجهیزات و پشتیبانی پروزه GIS شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی (شهرستانهای قاین,زیر کوه,سرایان) به تعداد 79034 مشترک.

اولویت: خیلی مهم

  1